Vương Thị Lệ

Chị Vương Thị Lệ – Nhân viên văn phòng